Polecane imprezy

Karaoke - Klub Balanga
Studencka środa- Kwazar Bowling Club
Ostra PROMOCJA - McDoner Kebab

KALENDARZ IMPREZ

<<  Pazdziernik 2016  >>
PnWtSrCzPtSbNd
       2
      

Ruszyła rekrutacja w PWSZ. Nowe specjalności kształcenia.

Rekrutacja PWSZ 2013W poniedziałek 24 czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2013/2014. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów uczelnia przygotowała 1772 miejsca, w tym 1332 na studiach stacjonarnych i 440 na studiach niestacjonarnych. Rekrutacja potrwa do 19 lipca br.

Tarnowska PWSZ konsekwentnie wzbogaca ofertę kształcenia proponując kandydatom na studia nowe specjalności w ramach prowadzonych kierunków. Dzięki zatwierdzonym przez Senat zmianom w planach studiów, studenci rozpoczynający I rok w roku akademickim 2013/2014 będą mogli wybierać spośród 16 kierunków i 23 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Tegoroczne nowości to:
- administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
- ekonomika gospodarki żywnościowej,
- ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim,
- matematyka finansowa i aktuarialna,
- matematyka stosowana
- gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną.
- język niemiecki w biznesie z możliwością wyboru lektoratu języka szwedzkiego
- język francuski w administracji, dyplomacji i przedsiębiorstwie
- język francuski w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Zaproponowane specjalności są nowościami lub modyfikacją dotychczasowej oferty kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy. Szczegółowe informacje na temat wszystkich proponowanych kierunków i specjalności, zasad i trybu przyjęć na I rok studiów, terminów rekrutacji odnaleźć można na specjalnym portalu dla kandydatów pod adresem: www.kandydat.pwsztar.edu.pl

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego to kolejna, oprócz administracji publicznej i administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim, specjalność proponowana w ramach kierunku administracja.

Program studiów na tej specjalności obejmuje  zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, porządku publicznego, detektywistyki, problematykę przestępczości i terroryzmu oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Odpowiada też wymaganiom w zakresie kompetencji pozwalających na ubieganie się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Studia pozwalają uzyskać także ogólną prawno–ekonomiczną wiedzę, specyficzną dla kierunku administracja.

Absolwent dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom przygotowany jest do podjęcia pracy w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne tj. Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Straży Granicznej,  w zespołach reagowania kryzysowego jak też publicznych i niepublicznych instytucjach działających na rzecz ochrony osób i mienia.

Ekonomika gospodarki żywnościowej oraz ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, to dwie nowe specjalności w ramach kierunku ekonomia. Oprócz nich kandydaci mogą wybrać specjalność finanse przedsiębiorstw.

W ramach specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej studenci zdobywają szeroką wiedzę m.in. z zakresu techniki i technologii produkcji surowców żywnościowych, ekonomiki i organizacji podmiotów sektora gospodarki żywnościowej, struktury agrobiznesu w Polsce i UE, polityki rolnej i strukturalnej, przedsiębiorczości, zarządzania projektami unijnymi, doradztwa w agrobiznesie, spółdzielczości, agroturystyki, bankowości, marketingu produktów rolno – spożywczych, komunikacji interpersonalnej i ochrony środowiska. Ponadto studenci odbywają 6 tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą. Absolwenci specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej oraz organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) - głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą.

W ramach specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim studenci uzyskują wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznają się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia, w tym zbiorowego. W związku z przestrzennym charakterem turystyki sporo treści wykładów i ćwiczeń dotyczy geografii turystycznej, turystyki międzynarodowej oraz współczesnego znaczenia turystyki dla gospodarki Polski i  Unii  Europejskiej. Nieodłącznym elementem edukacji jest znajomość języka angielskiego, który poza podstawowym 3-semestrowym zakresem może być kontynuowany przez studentów także w trakcie III roku studiów. Ponadto studenci odbywają 6-cio tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą. Osoby kończące specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim przygotowane są do pracy w turystyce i hotelarstwie – głównie na stanowiskach operacyjnych i kierownictwa niższego szczebla – w kraju i za granicą. Posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umieją poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej.


Zakład Matematyki dokonał zmian w planach studiów na kierunku matematyka, i od października najbliższego roku akademickiego proponuje studentom dwie specjalności: matematykę finansową i aktuarialną oraz matematykę stosowaną. Zastąpią one dotychczasowe propozycje – matematykę ogólną oraz matematykę finansową.

Studia matematyczne o specjalności Matematyka finansowa i aktuarialna (ubezpieczeniowa) są adresowane do kandydatów, którzy swoją pracą zawodową pragną związać z branżą ubezpieczeniową lub finansową. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do dalszych studiów matematycznych stopnia drugiego, zwłaszcza o specjalności matematyka finansowa lub matematyka aktuarialna. Absolwenci matematyki kontynuują naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Rzeszowskim i in., często dzieląc pracę zawodową ze studiami. Dzięki obszernemu blokowi przedmiotów informatycznych uzyskują umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających zastosowania technologii informacyjnej oraz kompetencji matematycznych i znajomości języka angielskiego.  W szczególności kursy matematyki ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych oraz języka angielskiego w matematyce fnansowej dostarczają absolwentom kompetencji cenionych w branży ubezpieczeniowej.


Zakład Wychowania Fizycznego zmodyfikował plany studiów kierunku wychowanie fizyczne specjalności wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, studenci uzyskają wiedzę, która pozwoli im poszerzyć swoje kompetencje o odnowę biologiczną.

Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne realizujący specjalność Gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną otrzymują uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych w szkole oraz w przedszkolu. Posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do diagnozowania wad postawy ciała. Potrafią przygotować i przeprowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z gimnastyki korekcyjnej. Posiadają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat masażu, terapii manualnej i urazów sportowych. Potrafią dostrzec nieprawidłowości postawy ciała i przebiegu ruchu, dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie terapii, co zapobiega rozwojowi poważnych wad postawy u dzieci, a u osób dorosłych dolegliwościom bólowym ze strony narządu ruchu. Znają podstawy odnowy biologicznej i potrafią w praktyce przeprowadzić program odnowy biologicznej dla sportowców oraz osób aktywnych sportowo.


Zakład Filologii Germańskiej zaproponował nową specjalizację w ramach specjalności filologia germańska. Od roku akademickiego 2013/2014 studenci będą mogli zdecydować się m.in. na język niemiecki w biznesie z możliwością nauki języka szwedzkiego.

W ramach specjalizacji język niemiecki w biznesie studenci zdobywają solidną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie języka niemieckiego biznesu, specjalistycznego języka niemieckiego z zakresu prawa i administracji, komunikacji językowej w biurze, oraz technik tłumaczeniowych, a także wiedzę i umiejętności dotyczące podstaw księgowości.

Po pierwszym semestrze studenci mają możliwość wyboru lektoratu języka szwedzkiego lub angielskiego. Nauka języka szwedzkiego może być kontynuowana w semestrze szóstym
w wymiarze 90 godzin. Rozszerzony kurs języka szwedzkiego obejmuje również podstawowe słownictwo z dziedziny biznesu. Zdobyte kompetencje interdyscyplinarne umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego
i stanowią na rynku pracy istotny atut. Dotyczy to zarówno:

- sektora handlu i usług (np. praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w liniach lotniczych, w branży turystycznej),
- biur promocji i współpracy regionalnej i zagranicznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
- administracji lokalnej i państwowej,
- redakcji informacyjnych mediów masowych oraz agencji prasowych, agencji artystycznych,  reklamowych, public relations i promocyjnych,
- placówek upowszechniania informacji i kultury (instytuty kultury, fundacje, muzea, biblioteki),  a także wszelkiego rodzaju instytucji i organizacji działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.


Kandydaci, którzy podejmą studia na kierunku filologia romańska w roku akademickim 2013/2014, będą mogli wybierać spośród dwóch nowych specjalizacji: język francuski w administracji, dyplomacji i przedsiębiorstwie albo język francuski w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

Celem zajęć na specjalizacji język francuski w administracji, dyplomacji i przedsiębiorstwie jest doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego używanego w pracy zawodowej oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy w sektorze administracji, w świecie dyplomacji i biznesu. Student rozwija umiejętność interakcji i formułowania  wypowiedzi ustnych, czytania i analizy tekstów specjalistycznych, przygotowuje się do prowadzenia korespondencji specjalistycznej i dokonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Wybór specjalizacji język francuski w turystyce, hotelarstwie i gastronomii umożliwia poznanie języka specjalistycznego w zakresie słownictwa i terminologii odpowiadającym branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomii.  Pozwala na  pogłębienie wiedzy o kulturze francuskiego obszaru językowego z geografii turystycznej Francji, sztuki Francji i gastronomii francuskiej. Praktyczna znajomość języka francuskiego doskonalona  jest na zajęciach o regionach turystycznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu Małopolski. Dzięki zawartym umowom o współpracy, student ma możliwość poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych korzystając z kilkumiesięcznych wyjazdów stypendialnych, w ramach programu Lifelong Learning – ERASMUS, studiując we Francji, Belgii, Włoszech.

Wykorzystanie, przetwarzanie, powielanie, modyfikacja i publikacja treści zawartych w serwisie NocnyTarnow.pl, jak również wykorzystanie ich zawartości w jakikolwiek sposób wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.

Created: Tom X.